"Latvijas Sudraba laboratorijas" īstenošanas memorands

1. “Latvijas Sudraba laboratorija” ir iniciatīva, kas apvieno zinātnes, biznesa, politikas pārstāvjus, senioru un citas sabiedrības organizācijas ar mērķi attīstīt sudraba ekonomiku, lai celtu senioru dzīves kvalitāti. Sudraba ekonomika ir ekonomikas daļa, kuru veido tie produkti, pakalpojumi un procesi, kas sekmē senioru iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā.

2. Organizācijas un personas, kuras savā vai savu pārstāvju personā ir parakstījušas šo Memorandu, turpmāk tekstā sauktas “Partneri”, apņemas savu iespēju un kompetences robežās sadarboties Sudraba laboratorijā sekojošu mērķu vārdā:

  • Senioru paaudzes dzīves kvalitātes celšana;
  • Inovatīvu produktu, kas veicina sudraba ekonomiku, attīstības atbalstīšana;
  • Senioru paaudzei svarīgu produktu un pakalpojumu lietošanas pieredzes apkopošana un uzlabojumu iespēju atklāšana;
  • Informācijas apmaiņas veicināšana un labākās pieredzes izplatīšana par senioru dzīves kvalitātes jautājumiem;
  • Aktīva senioru dzīvesveida veicināšana, senioru iesaistes darba, sociālajās un intelektuālajās aktivitātēs organizēšana;
  • Zinātnes, biznesa, politikas veidotāju un senioru organizāciju dialoga uzturēšana un veicināšana sudraba ekonomikai nozīmīgos jautājumos;
  • Informācijas apmaiņas organizēšana starptautiskā Sudraba laboratoriju tīkla Digital Silver Hub ietvaros.
3. Sadarbības pamatā ir Partneru regulāras tikšanās, kuras organizē biedrība “CONNECT Latvija”, tiešsaistē vai klātienē, ja vien Partneri nav vienojušies citādāk.

4. Šī memoranda parakstīšana apliecina Partneru labo gribu sadarboties, bet pati par sevi nerada materiālas saistības no Partneru puses. Par konkrētiem pasākumiem un projektiem noteiktu mērķu sasniegšanai un savu lomu tajos, kā arī finansējumu, Partneri katru reizi vienojas atsevišķi.

5. Partneris var atsaukt savu dalību “Latvijas Sudraba laboratorijas” memorandā, paziņojot par to rakstveidā.

6. Jebkuri papildinājumi vai izmaiņas šajā memorandā tiek veikti Partneriem savstarpēji vienojoties rakstiskā veidā.

PARTNERIS: [NOSAUKUMS]

[PARAKSTS] [VĀRDS UZVĀRDS]

[DATUMS]

Latvijas_Sudraba_laboratorijas_memorands.docx

Aicinām ieinteresētās organizācijas, uzņēmumus un personas pievienoties "Latvijas Sudraba laboratorijas" memorandam, atsūtot parakstītu memoranda dokumentu pa e-pastu: [email protected].