“Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2024”

Programmas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība “CONNECT Latvija”, sadarbībā ar Partneriem, īsteno programmu jaunajiem uzņēmējiem un studentiem “Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2024” (turpmāk – Programma).
2. Programmu rīko biedrība “CONNECT Latvija” (turpmāk – CONNECT vai Programmas rīkotājs), reģ. Nr. 40008072469, kas atrodas Rīgā, Strēlnieku ielā 4A, LV-1010. Programmas rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected].
3. Programmas Partneri ir “Anglia Ruskin University”, “Cambridge Worldwide Associates”, Biznesa vadības koledža, Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (turpmāk – Partneri).
4. Programmas mērķi ir:
4.1. sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības popularitāti;
4.2. veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru;
4.3. paaugstināt jauno uzņēmēju un studentu uzņēmējdarbības potenciālu, nodrošinot kvalitatīvas apmācības par uzņēmējdarbībai būtiskiem tematiem.
5. Programmas mērķauditorija ir:
5.1. studenti, kuri ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību;
5.2. cilvēki ar nelielu vai bez līdzšinējas pieredzes uzņēmējdarbībā, bet ar tehniski, mākslinieciski vai sociāli radošām, vai zinātniski ietilpīgām biznesa idejām;
5.3. cilvēki, kuriem pašlaik nav savas biznesa idejas, bet, kas vēlas sākt darboties kādā uzņēmējdarbības projektā un ir gatavi ar savām prasmēm un kompetencēm pievienoties kā komandas biedri cita biznesa idejas autora komandā.
6. Programma tiek īstenota divās kārtās. Pirmā kārta notiek Latvijā 2024. gada pavasarī. Otrā kārta norisinās Kembridžā (Lielbritānijā) 2024. gada vasarā.
7. Programmas pirmajā kārtā tiek uzņemti līdz 40 (četrdesmit) dalībniekiem. Otrajā kārtā tiek uzņemti līdz 15 (piecpadsmit) pirmās kārtas dalībniekiem.
8. Dalībnieki Programmas norises laikā individuāli vai komandās, kas nav lielākas par četriem dalībniekiem, veic darbu pie savas biznesa idejas attīstīšanas.
9. Dalībnieki paralēli var piedalīties arī citās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās un saņemt visa veida atbalstu no citiem avotiem par citām attiecināmajām izmaksām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirtas šīs Programmas nolikuma ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, neatkarīgi no finansējuma avota.
10. Pārzinis personas datu apstrādei ir CONNECT. Personas datu aizsardzības speciālists ir CONNECT darbinieks Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected]. Dalībnieku personu dati tiks izmantoti tikai šīs Programmas ietvaros, saziņas nodrošināšanai un šī nolikuma nosacījumu izpildei. Personu dati netiks nodoti trešajām pusēm.
11. Programmas norises laikā var tikt veikta foto un video materiālu uzņemšana publicitātes aktivitātēm. Dalībniekam ir tiesības rakstveidā līdz pirmajai nodarbībai paziņot rīkotāja kontaktpersonai par savu nevēlēšanos tikt publicētam foto vai video materiālos.
12. Programmas rīkotājs ir tiesīgs mainīt Programmas norises kārtību, atbilstoši Latvijā un Lielbritānijā spēkā esošajiem tiesiskajiem regulējumiem.
13. Programmas rīkotājs neuzņemas atbildību par izmaiņām Programmas norisē un zaudējumiem, kas dalībniekiem radušies nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) ietekmē.

II. Programmas izsludināšana

14. CONNECT paziņo par Programmas atklāšanu un dalības pieteikumu pieņemšanas sākumu interneta mājas lapā: https://www.connectlatvia.lv/cvc.
15. Ar Programmas nolikumu var iepazīties:
15.1. tiešsaistē vai lejupielādējot no interneta mājas lapas: https://www.connectlatvia.lv/cvc;
15.2. Partneru mājas lapās;
15.3. CONNECT birojā darba dienās (Rīgā, Strēlnieku ielā 4A), iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar Programmas rīkotāja kontaktpersonu.

III. Dalībniekam noteiktās prasības un tiesības

16. Dalībniekam ir pienākums ievērot šīs Programmas nolikumu.
17. Pieteikumu dalībai Programmā var iesniegt pilngadīga fiziska persona, kas ir ieinteresēta komercdarbības veikšanā.
18. Ja pieteikumu dalībai Programmā vēlas iesniegt jau nokomplektēta biznesa idejas attīstības komanda vairāku (bet ne vairāk kā četru) cilvēku sastāvā, tad pieteikuma veidlapa jāaizpilda ikvienam komandas dalībniekam atsevišķi, jo dalībai Programmā tiek uzņemtas atsevišķas fiziskas personas.
19. Dalībnieks ir atbildīgs par Programmas pieteikumā ietvertās un dalības Programmā laikā Programmas rīkotājam sniegtās informācijas patiesumu. Programmas rīkotājam ir tiesības jebkurā brīdī izslēgt dalībnieku no dalības Programmā, ja tas jebkādā veidā ir maldinājis Programmas rīkotāju. Par dalībnieka izslēgšanu Programmas rīkotājs paziņo nosūtot atbilstoša satura e-pasta vēstuli uz dalībnieka pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
20. Dalībniekam līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot Programmas rīkotāja kontaktpersonai jautājumus par šo nolikumu un Programmas norises kārtību.
21. Dalībnieks ir tiesīgs pirms Programmas pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu.
22. Pieteikumu nevar iesniegt dalībnieks:
22.1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;
22.2. kurš savu komercdarbību plāno:
22.2.1. alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;
22.2.2. tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē;
22.2.3. azartspēļu vai derību nozarē;
22.2.4. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē.

IV. Programmas pirmā kārta

23. Pirmā kārta norisinās saskaņā ar plānu (Programmas nolikuma pielikums Nr.1), kas publicēts interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/lv/.
24. Dalībniekam laika posmā no 2024. gada 8. marta līdz 9. aprīlim jāaizpilda pieteikuma veidlapa elektroniski CONNECT interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/pieteikuma-veidlapa/ (Programmas nolikuma pielikums Nr.2) vai, sazinoties ar rīkotāja kontaktpersonu, savstarpēji saskaņotā laikā ierodoties CONNECT birojā, lai aizpildītu pieteikuma veidlapu klātienē.
25. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu pieteikumu.
26. Dalībnieku pieteikumi tiek vērtēti to iesniegšanas laika secībā saskaņā ar Programmas nolikuma pirmās kārtas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (Programmas nolikuma pielikums Nr.3). Pirmais tiek vērtēts tas pieteikums, kas ir iesniegts pirmais, sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa sākuma. Uz pirmo kārtu tiek uzaicināti pirmo 40 (četrdesmit) administratīvajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu iesniedzēji.
27. Dalībnieku pieteikumus uzņemšanai Programmas pirmajā kārtā vērtē CONNECT izveidota Vērtēšanas komisija, kas sastāv no vismaz trim locekļiem – CONNECT valdes pārstāvja, Programmas rīkotāja kontaktpersonas un Partneru deleģētiem pārstāvjiem.
28. Par apstiprinājumu uzņemšanai Programmā dalībniekam tiek rakstiski paziņots, nosūtot ziņu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un iekļaujot tajā informāciju par pirmās nodarbības norises laiku un vietu, kā arī rekvizītus reģistrācijas maksas norēķinam.
29. Apstiprinātajiem Programmas dalībniekiem ir pienākums līdz pirmajai nodarbībai samaksāt dalībnieka reģistrācijas maksu EUR 24 (divdesmit četri eiro, nulle centi) apmērā.
30. Dalībnieki tiek izslēgti no dalības Programmā, ja vienas nedēļas laikā pēc Programmas pirmās nodarbības nav izpildījuši šī nolikuma 29. punktā noteikto pienākumu.
31. Piedaloties tiešsaistes nodarbībā, dalībniekiem ir jānorāda savs vārds un uzvārds, kā arī ir jābūt ieslēgtai kamerai.
32. Dalībniekam Programmas pirmās kārtas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” ir pienākums prezentēt biznesa ideju angļu valodā.
33. Pirmās kārtas dalībnieku izvērtēšanu veic Vērtēšanas komisija saskaņā ar diviem kritērijiem:
33.1. kritērijā “Nodarbību apmeklējums” piešķirot 5 punktus par katru apmeklētu nodarbību saskaņā ar plānu  (Programmas nolikuma pielikums Nr.1). Maksimālais punktu skaits kritērijā – 25 punkti;
33.2. kritērijā “Lāča miga” piešķirot maksimāli 75 punktus:
33.2.1. “Lāča migas” apakškritērijā “Inovācija” piešķirot maksimāli 15 punktus;
33.2.2. katrā no pārējiem pieciem “Lāča migas” apakškritērijiem piešķirot maksimāli 12 punktus.
34. Dalībnieku prezentācijas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” vērtē žūrija vismaz septiņu ekspertu sastāvā. Žūrijas sastāvu izveido Vērtēšanas komisija. Žūrijā var būt pārstāvji no Programmas rīkotāja, Partneriem, Programmas mentoriem un lektoriem, Programmas absolventiem.
35. Dalībnieku rezultātus apkopo Vērtēšanas komisija.
36. Vērtēšanas komisija pirmās kārtas rezultātus secīgi sakārto tabulā, kur pirmās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis augstāko punktu skaitu, otrās vietas ieguvējs – otra augstākā punktu skaita saņēmējs, utt. Pēdējās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis vismazāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Lāča miga”.
37. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmās kārtas rezultātiem nav apstrīdams.
38. Par Programmas pirmās kārtas uzvarētājiem pasludina dalībniekus, kuri ieguvuši no 1. vietas līdz 15. vietai. Šie dalībnieki tiek uzaicināti uz Programmas otro kārtu.
39. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmās kārtas rezultātiem tiek paziņots noslēguma dienas beigās un nosūtīts pa e-pastu uz katra dalībnieka Programmas pieteikumā norādīto e-pasta adresi vienas nedēļas laikā.

V. Programmas otrā kārta

40. Programmas otrās kārtas – sešu dienu uzņēmējdarbības nometnes – norises laiks Kembridžā (Lielbritānijā) ir plānots no 2024. gada 19.-24. augustam.
41. Uz otro kārtu uzaicinātie dalībnieki apstiprina savu dalību Programmas otrajā kārtā Kembridžā, izpildot šādus nosacījumus:
41.1. samaksājot otrās kārtas reģistrācijas maksu EUR 300 (trīs simti eiro, nulle centi) apmērā noteiktajos termiņos:
41.1.1. līdz 2024. gada 15. jūnijam veicot pirmo iemaksu EUR 100 (viens simts eiro, nulle centi) apmērā;
41.1.2. līdz 2024. gada 15. jūlijam samaksājot atlikušo summu EUR 200 (divi simti eiro, nulle centi) apmērā;
41.2. līdz 2024. gada 19. jūlijam nosūtot uz e-pastu [email protected] lidmašīnas biļešu iegādes rezervācijas apstiprinājumu.
42. Iemaksas, kas veiktas saskaņā ar šī nolikuma 41. punktu, netiek atgrieztas.
43. Vērtēšanas komisija izslēdz dalībnieku no dalības Programmas otrajā kārtā, ja tas bez paskaidrojoša iemesla nav izpildījis šī nolikuma 41. punktā minētos pienākumus. Izslēgtā dalībnieka vietā uz otro kārtu var tikt uzaicināts cits dalībnieks, kas pirmajā kārtā ieguvis nākamo augstāko vietu, sākot no 16. vietas. Lēmumu par dalībnieku uzaicināšanu pieņem Vērtēšanas komisija.
44. CONNECT sadarbībā ar “Cambridge Worldwide Associates” un Partneriem nodrošina un apmaksā:
44.1. nometnes nodarbību programmas saturu un norisi Kembridžā;
44.2. dalībnieku uzturēšanos septiņas naktis naktsmītnē “YHA Cambridge” (adrese: 97 Tenison Road, Cambridge, CB1 2DN, United Kingdom) 4-vietīgos numuros vai naktsmītnē “Wesley House” (adrese: Jesus Lane, Cambridge, CB5 8BJ, United Kingdom) 1-vietīgos numuros, vai citā līdzvērtīgā naktsmītnē;
44.3. autobusu izbraukuma vizīšu dienai;
44.4. Kembridžas pilsētas ekskursiju;
44.5. vizītes inovāciju centros vizīšu dienas ietvaros.
45. Paredzamie dalībnieku papildu izdevumi:
45.1. apdrošināšana;
45.2. lidmašīnas biļešu uz Londonu (turp-atpakaļ) iegāde un lidostas transfēru izmaksas;
45.3. personīgie izdevumi.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Dainis Šēnbergs

Biedrības “CONNECT Latvija” valdes priekšsēdētājs Anders Paalzow

Rīgā, 2024. gada 6. martā

Dokumenti lejupielādei:

Nolikums

Pielikums Nr. 1 - Programma

Pielikums Nr. 2 - Pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr. 3 - Administratīvie vērtēšanas kritēriji