“Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā”

Programmas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība “CONNECT Latvija”, izmantojot Rīgas domes piešķirto līdzfinansējumu, īsteno apmācību programmu “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā” (turpmāk – Programma).

2. Programmu rīko biedrība “CONNECT Latvija” (turpmāk – CONNECT vai Programmas rīkotājs), reģ. Nr. 40008072469, kas atrodas Rīgā, Strēlnieku ielā 4A, LV-1010. Programmas rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected].

3. Programmas ietvaros noteiktā de minimis atbalsta sniedzējs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Atbalsta sniedzējs).

4. Programmas mērķi ir:

4.1. sekmēt uzņēmējdarbības popularitāti;

4.2. veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru;

4.3. paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju, nodrošinot kvalitatīvas apmācības par uzņēmējdarbībai būtiskiem tematiem;

4.4. sekmēt saimniecisko darbību Rīgā.

5. Programmas mērķauditorija ir:

5.1. studenti, kas ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību;

5.2. cilvēki ar nelielu vai bez līdzšinējas pieredzes uzņēmējdarbībā, bet ar tehniski vai mākslinieciski radošām, vai zinātniski ietilpīgām biznesa idejām;

5.3. cilvēki, kuriem pašlaik nav savas biznesa idejas, bet, kas vēlas sākt darboties kādā uzņēmējdarbības projektā un ir gatavi savu kompetenču ietvaros pievienoties kā komandas biedri kāda cita biznesa idejas autora komandā.

6. Programma tiek īstenota divās kārtās. Pirmā kārta notiek Rīgā 2020. gada rudenī. Otrā kārta norisinās Kembridžā (Lielbritānijā) 2021. gada sākumā.

7. Programmas rīkotājs ir tiesīgs mainīt Programmas norises kārtību, atbilstoši Latvijā un Lielbritānijā spēkā esošajiem tiesiskajiem regulējumiem.

8. Programmas pirmajā kārtā tiek uzņemti līdz 50 (piecdesmit) dalībniekiem. Otrajā kārtā tiek uzņemti līdz 25 (divdesmit pieciem) pirmās kārtas dalībniekiem.

9. Dalībnieki Programmas norises laikā individuāli vai komandās, kas nav lielākas par četriem dalībniekiem, veic darbu pie savas biznesa idejas attīstības.

10. Dalība Programmā dalībniekam ir de minimis atbalsts EUR 188,60 (viens simts astoņdesmit astoņi eiro un sešdesmit centi) par pirmo kārtu un EUR 930,60 (deviņi simti trīsdesmit eiro un sešdesmit centi) par otro kārtu. Piešķirtais atbalsts dalībniekam netiek izmaksāts, bet tiek izmantots Programmas darbības nodrošināšanai.

11. De minimis atbalsta piešķiršanas brīži ir definēti šī nolikuma 40. un 51. punktos. Katram dalībniekam, kuram tiks piešķirts atbalsts programmas pirmajā kārtā, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā tiks rezervēta atbalsta summa EUR 930,60 apmērā.

12. Pirms finansējuma piešķiršanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļa pārbauda personas un saistīto personu grupas fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta apjomu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 2.punktā noteikto nosacījumu par izmaksu un darbību nošķiršanu, kā arī 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru EUR 200 000,00 (kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam – EUR 100 000,00).

13. Saistītas personas šī nolikuma izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota uzņēmuma” definīcijai.

14. Visi dati, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu, uzglabājami atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.

15. CONNECT apkopo informāciju par dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs) un iesniedz pārbaudei Atbalsta sniedzējam.

16. Pēc dalībnieka uzņemšanas Programmas pirmajā vai otrajā kārtā Atbalsta sniedzējs veic de minimis atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, un saskaņā ar de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

17. Dalībniekam nav aizliegts piedalīties arī citās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās un saņemt visa veida atbalstu no citiem avotiem par citām attiecināmajām izmaksām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirtas šīs Programmas nolikuma ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

18. Pārzinis personas datu apstrādei ir CONNECT. Personas datu aizsardzības speciālists ir CONNECT darbinieks Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected]. Dalībnieku personu dati tiks izmantoti tikai šīs Programmas ietvaros, saziņas nodrošināšanai un šī nolikuma nosacījumu izpildei. Personu dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot Atbalsta sniedzējam šī nolikuma prasību izpildes pārbaudei.

19. Programmas norises laikā var tikt veikta foto un video materiālu uzņemšana publicitātes aktivitātēm. Dalībniekam ir tiesības rakstveidā līdz pirmajai nodarbībai paziņot rīkotāja kontaktpersonai par savu nevēlēšanos tikt publicētam foto vai video materiālos.

20. Ja ir pārkāptas Eiropas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

II. Programmas izsludināšana

21. CONNECT paziņo par Programmas atklāšanu un dalības pieteikumu pieņemšanas sākumu interneta mājas lapā: https://www.connectlatvia.lv/cvc.

22. Ar Programmas nolikumu var iepazīties:

22.1. tiešsaistē vai lejupielādējot no interneta mājas lapas: https://www.connectlatvia.lv/cvc;

22.2. lejupielādējot no interneta mājas lapas: https://www.rdpad.lv/uznemejiem;

22.3. CONNECT birojā darba dienās (Rīgā, Strēlnieku ielā 4A), iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar rīkotāja kontaktpersonu.

III. Dalībniekam noteiktās prasības un tiesības

23. Dalībniekam ir pienākums ievērot šīs Programmas nolikumu.

24. Pieteikumu dalībai Programmā var iesniegt pilngadīga fiziska persona, kas ir gatava veikt komercdarbību vismaz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

25. Ja pieteikumu dalībai Programmā vēlas iesniegt jau nokomplektēta biznesa idejas attīstības komanda vairāku (bet ne vairāk kā četru) cilvēku sastāvā, tas ir iespējams, bet pieteikuma veidlapa jāaizpilda ikvienam komandas dalībniekam atsevišķi, jo dalībai Programmā tiek uzņemtas atsevišķas fiziskas personas.

26. Dalībnieks ir atbildīgs par Programmas pieteikumā ietvertās un dalības Programmā laikā Programmas rīkotājam sniegtās informācijas patiesumu. Programmas rīkotājam ir tiesības jebkurā brīdī izslēgt dalībnieku no dalības Programmā, ja tas jebkādā veidā ir maldinājis Programmas rīkotāju. Par dalībnieka izslēgšanu Programmas rīkotājs paziņo nosūtot atbilstoša satura e-pasta vēstuli uz dalībnieka pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

27. Dalībniekam līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot rīkotāja kontaktpersonai jautājumus par šo nolikumu un Programmas norises kārtību.

28. Dalībnieks ir tiesīgs pirms Programmas pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu.

29. Dalībniekam ir tiesības iesniegt pretenziju par Programmas norisi vai lūgt skaidrojumu par jautājumiem, kas saistīti ar Programmu. Šādā gadījumā dalībnieks vispirms vēršas pie rīkotāja kontaktpersonas. Ja tomēr atbilde nav pieņemama, tad dalībnieks var vērsties ar parakstītu iesniegumu pie CONNECT valdes. CONNECT valde, pieaicinot Rīgas domes pārstāvi, izskata dalībnieka iesniegumu un sniedz atbildi piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

30. Pieteikumu nevar iesniegt dalībnieks:

30.1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

30.2. kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar Rīgas pilsētas pašvaldību (attiecināms tikai uz centrālo administrāciju un nozaru departamentiem, izņemot kultūras kolektīvu vadītājus un izglītības iestāžu darbiniekus);

30.3. kurš savu saimniecisko darbību plāno:

30.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;

30.3.2. tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē;

30.3.3. azartspēļu vai derību nozarē;

30.3.4. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;

30.3.5. ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem saistītā nozarē, kuru darbība jāreģistrē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā;

30.3.6. darbībās zvejniecības un akvakultūras, lauksaimniecības produktu primārās ražošanas un lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarēs, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a) - c) apakšpunktos;

30.3.7. mežsaimniecības nozarē;

30.3.8. darbībās, kas saistītas ar izplatīšanas tīklu izveidi vai, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta d) - e) apakšpunktos.

IV. Programmas pirmā kārta

31. Pirmā kārta norisinās četrās nodarbību dienās saskaņā ar plānu (Programmas nolikuma pielikums Nr.1), kas publicēts interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/programma-riga/.

32. Dalībniekam laika posmā no 2020. gada 7. septembra līdz 2020. gada 13. oktobrim jāaizpilda pieteikuma veidlapa elektroniski CONNECT interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/pieteikuma-veidlapa/ (Programmas nolikuma pielikums Nr.2) vai, sazinoties ar rīkotāja kontaktpersonu, savstarpēji saskaņotā laikā ierodoties CONNECT birojā, lai aizpildītu pieteikuma veidlapu klātienē.

33. Pieteikums jānoformē valsts valodā.

34. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

35. Dalībnieku pieteikumi tiek vērtēti to iesniegšanas laika secībā saskaņā ar Programmas nolikuma pirmās kārtas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (Programmas nolikuma pielikums Nr.3). Pirmais tiek vērtēts tas pieteikums, kas ir iesniegts pirmais, sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa sākuma. Uz pirmo kārtu tiek uzaicināti pirmo 50 (piecdesmit) administratīvajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu iesniedzēji. Atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, balstoties uz saņemto informāciju no CONNECT.

36. Dalībnieku pieteikumus uzņemšanai Programmas pirmajā kārtā vērtē CONNECT izveidota Vērtēšanas komisija, kas sastāv no trim locekļiem – Programmas rīkotāja kontaktpersonas, CONNECT valdes pārstāvja un Rīgas domes pārstāvja.

37. Par apstiprinājumu uzņemšanai Programmā dalībniekam tiek rakstiski paziņots, nosūtot ziņu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un iekļaujot tajā informāciju par pirmās nodarbības norises laiku un vietu, kā arī rekvizītus reģistrācijas maksas norēķinam.

38. Apstiprinātajiem Programmas dalībniekiem ir pienākums līdz pirmajai nodarbībai samaksāt dalībnieka reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā.

39. Dalībniekiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, t. sk. saskaņā ar minēto noteikumu 21. punktu, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs līdz pirmās nodarbības sākumam jānosūta CONNECT uz e-pasta adresi [email protected].

40. Ierodoties uz pirmo nodarbību, pirms tās sākuma pie reģistrācijas, dalībnieki apliecina savu personu, uzrādot identifikācijas dokumentu, un iesniegtā pieteikuma patiesumu, parakstot pieteikuma veidlapas izdrukātu versiju. Ja dalībniekam nav iespēja ierasties uz pirmo nodarbību, tad viņam/-ai ir pienākums vienas nedēļas laikā pēc pirmās nodarbības, sazinoties ar rīkotāja kontaktpersonu un savstarpēji saskaņotā laikā ierodoties CONNECT birojā, apliecināt savu personu un iesniegtā pieteikuma patiesumu. Pirmās nodarbības norises diena, kurā CONNECT un Atbalsta sniedzējs pārbauda dalībnieka atbilstību administratīvajiem kritērijiem un Atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par de minimis atbalsta EUR 188,60 apmērā piešķiršanas brīdi. Lēmums par šī de minimis atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts ne vēlāk kā 2020. gada 30. oktobrī.

41. Dalībnieki tiek izslēgti no dalības Programmā, ja vienas nedēļas laikā pēc Programmas pirmās nodarbības nav izpildījuši šī nolikuma 38., 39. un 40. punktos noteiktās prasības.

42. Dalībai Programmas otrajā kārtā tiek uzņemti līdz 25 (divdesmit pieciem) pirmās kārtas dalībniekiem.

43. Dalībniekam Programmas pirmās kārtas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” ir pienākums prezentēt biznesa ideju, to darot angļu valodā, un atbildēt uz žūrijas uzdotajiem jautājumiem.

44. Pirmās kārtas dalībnieku izvērtēšanu veic Vērtēšanas komisija saskaņā ar trim kritērijiem:

44.1. kritērijā “Nodarbību apmeklējums” piešķirot maksimāli 8 punktus par apmeklētu nodarbību dienu (4 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu un 4 punkti par pēcpusdienas sesijas apmeklēšanu pirmajās trīs nodarbību dienās; 2 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu un 4 punkti par “Lāča migas” pasākuma apmeklēšanu noslēguma dienā). Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja saņemtais kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazāk. Maksimālais punktu skaits kritērijā – 30 punkti;

44.2. kritērijā “Mājasdarbu izpilde” piešķirot maksimāli 10 punktus par katru izpildīto mājasdarbu. Pirmajā kārtā tiek uzdoti trīs mājasdarbi pēc katras no pirmajām trim nodarbību dienām. Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja saņemtais kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazāk. Maksimālais punktu skaits kritērijā – 30 punkti;

44.3. kritērijā “Lāča miga” piešķirot maksimāli 60 punktus, saskaņā ar šādiem apakškritērijiem: prezentācijas kvalitāte, saturs un stāsts, tirgus izpētes raksturojums, inovācija, finanšu plāns, biznesa modelis. Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja pirmās kārtas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” neprezentē savu biznesa ideju vai nav biedrs komandā, kura prezentē savu biznesa ideju.

45. Dalībnieku prezentācijas pasākumā “Lāča miga” vērtē žūrija 10-12 locekļu sastāvā. Žūrijas sastāvu izveido Vērtēšanas komisija, ieceļot tajā pārstāvjus no Programmas rīkošanas partnerorganizācijām, iepriekšējo gadu Programmu absolventiem, Programmas mentoriem un lektoriem.

46. Dalībnieku rezultātus apkopo Vērtēšanas komisija, tās locekļiem vienojoties par katram dalībniekam piešķiramo punktu skaitu katrā kritērijā, kurus summējot iegūst gala rezultātu.

47. Vērtēšanas komisija pirmās kārtas rezultātus secīgi sakārto tabulā, kur pirmās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis augstāko punktu skaitu, otrās vietas ieguvējs – otra augstākā punktu skaita saņēmējs, utt. Pēdējās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis vismazāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Lāča miga”.

48. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmās kārtas rezultātiem nav apstrīdams.

49. Atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmuma. Par Programmas pirmās kārtas uzvarētājiem pasludina dalībniekus, kuri ieguvuši no 1. vietas līdz 25. vietai. Šie dalībnieki tiek uzaicināti uz Programmas otro kārtu – sešu dienu apmācību programmu Kembridžā (Lielbritānijā) no 2021. gada 25. janvāra līdz 30. janvārim.

50. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmās kārtas rezultātiem tiek paziņots noslēguma dienas beigās un nosūtīts pa e-pastu uz katra dalībnieka Programmas pieteikumā norādīto e-pasta adresi vienas nedēļas laikā.

V. Programmas otrā kārta

51. Uz otro kārtu uzaicinātie dalībnieki līdz 2020. gada 14. decembrim apstiprina savu dalību Programmas otrās kārtas apmācībās Kembridžā, nosūtot uz e-pastu [email protected] lidmašīnas biļešu Rīga-Londona-Rīga iegādes rezervācijas apstiprinājumu ar bankas maksājuma uzdevuma kopiju. Vērtēšanas komisija izslēdz dalībnieku no dalības Programmas otrajā kārtā, ja tas bez paskaidrojoša iemesla nav iesūtījis šajā punktā prasīto informāciju norādītajā laikā. Izslēgtā dalībnieka vietā uz otro kārtu tiek uzaicināts cits dalībnieks, kas pirmajā kārtā ieguvis nākamo augstāko vietu, sākot no 26. vietas. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Atbalsta sniedzējs, balstoties uz Vērtēšanas komisijas lēmuma. Atbalsta sniedzēja lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīdis tiek uzskatīts par de minimis atbalsta EUR 930,60 apmērā piešķiršanas brīdi. Lēmums par šī de minimis atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts ne vēlāk kā 2020. gada 18. decembrī.

52. CONNECT sadarbībā ar “Cambridge Worldwide Associates” nodrošina apmācību programmas saturu Kembridžā, apmaksā dalībnieku uzturēšanos naktsmītnē “YHA Cambridge” (adrese: 97 Tenison Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2DN, United Kingdom), kā arī piešķir līdzfinansējumu dalībnieka ceļa izdevumu (lidmašīnas biļetes maršrutā Rīga – Londonas lidosta (Stansted, Gatwick vai Luton) – Rīga un tiešie transfēri lidosta-Kembridža-lidosta) segšanai līdz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, kas ir šī nolikuma 11. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par otro kārtu.

53. CONNECT 10 (desmit) dienu laikā kopš ceļa izdevumu maksājumu apliecinošo dokumentu saņemšanas dienas uz dalībnieka norādīto konta numuru kompensē ceļa izdevumus 50% apjomā, bet ne vairāk kā EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā. Atlikušos 50% ceļa izdevumu CONNECT kompensē divu darba dienu laikā pēc dalībnieka ierašanās Kembridžā un reģistrēšanās dalībai Programmas otrajā kārtā, kas ir šī nolikuma 11. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par otro kārtu.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Dainis Šēnbergs

Biedrības “CONNECT Latvija” valdes priekšsēdētājs Anders Paalzow

Rīgā, 2020. gada 17. augustā

Dokumenti lejupielādei:

Nolikums

Pielikums Nr. 1 - Programma

Pielikums Nr. 2 - Pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr. 3 - Administratīvie vērtēšanas kritēriji

0

Pirkumu grozs