Programmas "Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā" nolikums

Tiks atjaunots 2020. gada vasarā. Zemāk pieejams pagājušās sezonas nolikums.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība “CONNECT Latvija”, izmantojot Rīgas domes piešķirto līdzfinansējumu, īsteno apmācību programmu “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā” (turpmāk – Programma).

2. Programmu rīko biedrība “CONNECT Latvija” (turpmāk – CONNECT), kas atrodas Rīgā, Strēlnieku ielā 4A, LV-1010. Programmas rīkotāja pilnvarotās kontaktpersonas ir Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected], un Madara Māra Irbe, e-pasts: [email protected]

3. Programmas ietvaros noteiktā de minimis atbalsta sniedzējs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Atbalsta sniedzējs).

4. Programmas mērķi ir:

4.1. sekmēt uzņēmējdarbības popularitāti;

4.2. veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru;

4.3. paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju, nodrošinot kvalitatīvas apmācības par uzņēmējdarbībai būtiskiem tematiem;

4.4. sekmēt saimniecisko darbību Rīgā.

5. Programma tiek īstenota divās kārtās. Pirmā kārta notiek Rīgā 2019. gada rudenī. Otrā kārta norisinās Kembridžā (Lielbritānijā) 2020. gada sākumā.

6. Pirmā kārta norisinās 4 (četrās) nodarbību dienās saskaņā ar plānu (Programmas nolikuma pielikums Nr.1), kas publicēts interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/programma-riga/.

7. Programmas pirmajā kārtā tiek uzņemti līdz 75 (septiņdesmit pieciem) dalībniekiem. Otrajā kārtā tiek uzņemti līdz 25 (divdesmit pieciem) pirmās kārtas dalībniekiem.

8. Dalībnieki Programmas norises laikā individuāli vai komandās, kas nav lielākas par 4 (četriem) dalībniekiem, veic darbu pie savas biznesa idejas attīstības.

9. Dalība Programmā dalībniekam ir de minimis atbalsts EUR 163,00 (viens simts sešdesmit trīs eiro, 00 centi) par pirmo kārtu un EUR 890,00 (astoņi simti deviņdesmit eiro, 00 centi) par otro kārtu.

10. De minimis atbalsta piešķiršanas brīži ir atrunāti šī nolikuma 34. un 43. punktā. Katram dalībniekam, kuram tiks piešķirts atbalsts programmas pirmajā kārtā, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā tiks rezervēta atbalsta summa EUR 890,00 apmērā. Šī summa var tikt apstiprināta šī nolikuma 43. punktā noteiktajā gadījumā. Summa tiks dzēsta 2019. gada decembra laikā, ja Programmas nolikuma 44. punktā noteiktais lēmums netiks pieņemts.

11. Pirms finansējuma piešķiršanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļa pārbauda personas un saistīto personu grupas fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta apjomu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktā noteikto nosacījumu par izmaksu un darbību nošķiršanu, kā arī 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru EUR 200 000,00 (kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam – EUR 100 000,00).

12. Saistītas personas šī nolikuma izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota uzņēmuma” definīcijai.

13. Visi dati, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu, uzglabājami atbilstoši Komisijas Regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam.

14. CONNECT apkopo informāciju par dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs) un iesniedz pārbaudei Atbalsta sniedzējam.

15. Pēc dalībnieka uzņemšanas Programmas pirmajā vai otrajā kārtā Atbalsta sniedzējs veic de minimis atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

16. Dalībniekam nav aizliegts piedalīties arī citās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās un saņemt visa veida atbalstu no citiem avotiem par citām attiecināmajām izmaksām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17. Pārzinis personas datu apstrādei ir CONNECT. Personas datu aizsardzības speciālists ir CONNECT darbinieks Elmārs Baltiņš, e-pasts: [email protected] Dalībnieku personu dati tiks izmantoti tikai šīs Programmas ietvaros, saziņas nodrošināšanai un šī nolikuma nosacījumu izpildei. Personu dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot Atbalsta sniedzēju šī nolikuma prasību izpildes pārbaudei.

18. Programmas norises laikā var tikt veikta foto un video materiālu uzņemšana publicitātes aktivitātēm. Dalībniekam ir tiesības rakstveidā paziņot rīkotāja kontaktpersonai par savu nevēlēšanos tikt publicētam foto vai video materiālos.

19. Dalībnieks ir atbildīgs par Programmas pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

20. Dalībniekam ir pienākums ievērot šīs Programmas nolikumu.

21. Dalībniekam līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot rīkotāja kontaktpersonai jautājumus par šo nolikumu un Programmas norises kārtību.

II. Programmas izsludināšana

22. CONNECT paziņo par Programmas atklāšanu un dalības pieteikumu pieņemšanas sākumu interneta mājas lapā https://www.connectlatvia.lv/cvc.

23. Ar Programmas nolikumu var iepazīties:

23.1. tiešsaistē vai lejuplādējot no interneta mājas lapas https://www.connectlatvia.lv/cvc;

23.2. CONNECT birojā darba dienās (Rīgā, Strēlnieku ielā 4A), iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar rīkotāja kontaktpersonu.

III. Dalībniekam noteiktās prasības

24. Pieteikumu dalībai Programmā var iesniegt pilngadīga fiziska persona, kas ir gatava veikt komercdarbību vismaz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

25. Pieteikumu nevar iesniegt dalībnieks:

25.1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

25.2. kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar Rīgas pilsētas pašvaldību (attiecināms tikai uz centrālo administrāciju un nozaru departamentiem, izņemot kultūras kolektīvu vadītājus un izglītības iestāžu darbiniekus);

25.3. kurš savu saimniecisko darbību plāno:

25.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;

25.3.2. tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē;

25.3.3. azartspēļu vai derību nozarē;

25.3.4. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;

25.3.5. ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem saistītā nozarē, kuru darbība jāreģistrē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā;

25.3.6. darbībās zvejniecības un akvakultūras, lauksaimniecības produktu primārās ražošanas un lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarēs, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a) - c) apakšpunktos;

25.3.7. mežsaimniecības nozarē;

25.3.8. darbībās, kas saistītas ar izplatīšanas tīklu izveidi vai, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta d) - e) apakšpunktos.

26. Dalībnieks ir tiesīgs pirms Programmas pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu.

IV. Noteikumi dalībai Programmas pirmajā kārtā

27. Dalībniekam līdz 2019. gada 15. oktobrim jāaizpilda pieteikuma veidlapa elektroniski CONNECT interneta mājas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/pieteikuma-veidlapa/ (Programmas nolikuma pielikums Nr.2) vai, sazinoties ar rīkotāja kontaktpersonu, savstarpēji saskaņotā laikā ierodoties CONNECT birojā, lai aizpildītu pieteikuma veidlapu klātienē. 

28. Pieteikums jānoformē valsts valodā.

29. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

30. Dalībnieku pieteikumi tiek vērtēti to iesniegšanas laika secībā saskaņā ar Programmas nolikuma pirmās kārtas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (Programmas nolikuma pielikums Nr.3). Pirmais tiek vērtēts tas pieteikums, kas ir iesniegts pirmais, sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa sākuma. Uz pirmo kārtu tiek uzaicināti pirmo 75 (septiņdesmit piecu) administratīvajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu iesniedzēji. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Atbalsta sniedzējs pieņem balstoties uz CONNECT iesniegtu informāciju.

31. Par apstiprinājumu uzņemšanai Programmā dalībniekam tiek rakstiski paziņots, nosūtot ziņu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un iekļaujot tajā informāciju par pirmās nodarbības norises laiku un vietu, kā arī rekvizītus reģistrācijas maksas norēķinam.

32. Apstiprinātajiem Programmas dalībniekiem ir pienākums līdz pirmajai nodarbībai samaksāt dalībnieka reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā.

33. Dalībniekiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, t. sk. saskaņā ar minēto noteikumu 21. punktu De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs līdz pirmās nodarbības sākumam jānosūta CONNECT uz e-pasta adresi [email protected]

34. Ierodoties uz pirmo nodarbību, pirms tās sākuma pie reģistrācijas, dalībnieki apliecina savu personu, uzrādot identifikācijas dokumentu, un iesniegtā pieteikuma patiesumu, parakstot pieteikuma veidlapas izdrukātu versiju un apliecinot šī nolikuma 33. punktā minēto identifikācijas numuru. Ja dalībniekam nav iespēja ierasties uz pirmo nodarbību, tad viņam/-ai ir pienākums vienas nedēļas laikā pēc pirmās nodarbības, sazinoties ar rīkotāja kontaktpersonu un savstarpēji saskaņotā laikā ierodoties CONNECT birojā, apliecināt savu personu un iesniegtā pieteikuma patiesumu. Pirmās nodarbības norises diena, kurā CONNECT un Atbalsta sniedzējs pārbauda dalībnieka atbilstību konkursa vērtēšanas administratīvajiem kritērijiem un Atbalsta sniedzējs, balsoties uz Programmas vērtēšanas komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, un tas ir uzskatāms par de minimis atbalsta EUR 163,00 apmērā piešķiršanas brīdi.

35. Dalībnieki tiek izslēgti no dalības Programmā, ja vienas nedēļas laikā pēc Programmas pirmās nodarbības nav izpildījuši šī nolikuma 32., 33. un 34. punktos noteiktās prasības.

V. Noteikumi dalībai Programmas otrajā kārtā

36. Dalībai Programmas otrajā kārtā tiek uzņemti līdz 25 (divdesmit pieciem) pirmās kārtas dalībniekiem.

37. Dalībniekam Programmas pirmās kārtas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” ir pienākums prezentēt biznesa ideju, to darot angļu valodā, un atbildēt uz Programmas vērtēšanas komisijas uzdotajiem jautājumiem.

38. Pirmās kārtas dalībnieku izvērtēšanu veic Programmas vērtēšanas komisija saskaņā ar trim kritērijiem:

38.1. kritērijā “Nodarbību apmeklējums” piešķirot maksimāli 8 punktus par apmeklētu nodarbību dienu (4 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu un 4 punkti par pēcpusdienas sesijas apmeklēšanu pirmajās trīs nodarbību dienās; 2 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu un 4 punkti par “Lāča migas” pasākuma apmeklēšanu noslēguma dienā). Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja saņemtais kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazāk. Maksimālais punktu skaits kritērijā – 30 punkti;

38.2. kritērijā “Mājasdarbu izpilde” piešķirot maksimāli 10 punktus par katru izpildīto mājasdarbu. Pirmajā kārtā tiek uzdoti trīs mājasdarbi pēc katras no pirmajām trim nodarbību dienām. Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja saņemtais kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazāk. Maksimālais punktu skaits kritērijā – 30 punkti;

38.3. kritērijā “Lāča miga” piešķirot maksimāli 60 punktus, saskaņā ar šādiem apakškritērijiem: prezentācijas kvalitāte, saturs un stāsts, tirgus izpētes raksturojums, inovācija, finanšu plāns, biznesa modelis. Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kārtu, ja pirmās kārtas noslēguma dienas pasākumā “Lāča miga” neprezentē savu biznesa ideju vai nav biedrs komandā, kura prezentē savu biznesa ideju.

39. Vērtēšana notiek komisijas locekļiem vienojoties par katram dalībniekam piešķiramo punktu skaitu katrā kritērijā, kurus summējot iegūst gala rezultātu. 

40. Vērtēšanas rezultāti tiek secīgi sakārtoti tabulā, kur pirmās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis augstāko punktu skaitu, otrās vietas ieguvējs saņēmis otro augstāko punktu skaitu, utt. Pēdējās vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņēmis vismazāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Lāča miga”.

41. Atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu pamatojoties uz Programmas vērtēšanas komisijas lēmuma. Par Programmas pirmās kārtas uzvarētājiem pasludina dalībniekus, kuri ieguvuši no 1. vietas līdz 25. vietai. Šie dalībnieki tiek uzaicināti uz Programmas otro kārtu – sešu dienu apmācību programmu Kembridžā (Lielbritānijā) no 2020. gada 27. janvāra līdz 1. februārim.

42. Programmas vērtēšanas komisijas lēmums par pirmās kārtas rezultātiem tiek paziņots noslēguma dienas beigās un nosūtīts pa e-pastu uz katra dalībnieka Programmas pieteikumā norādīto e-pasta adresi vienas nedēļas laikā.

43. Uz otro kārtu uzaicinātie dalībnieki līdz 2019. gada 16. decembrim apstiprina savu dalību Programmas otrās kārtas apmācībās Kembridžā, nosūtot uz e-pastu [email protected] lidmašīnas biļešu Rīga-Londona-Rīga iegādes rezervācijas apstiprinājumu ar bankas maksājuma uzdevuma kopiju. Programmas vērtēšanas komisija izslēdz dalībnieku no dalības Programmas otrajā kārtā, ja tas bez paskaidrojoša iemesla nav iesūtījis šajā punktā prasīto informāciju norādītajā laikā vai dalībnieks neatbilst citām šī nolikuma prasībām. Izslēgtā dalībnieka vietā uz otro kārtu tiek uzaicināts cits dalībnieks, kas pirmajā kārtā ieguvis nākamo augstāko vietu, sākot no 26. vietas. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Atbalsta sniedzējs, balstoties uz Programmas vērtēšanas komisijas lēmumu. Atbalsta sniedzēja lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīdis tiek uzskatīts par de minimis atbalsta EUR 890,00 apmērā piešķiršanas brīdi.

44. CONNECT sadarbībā ar “Cambridge Innovation Academy” nodrošina apmācību programmas saturu Kembridžā, apmaksā dalībnieku uzturēšanos naktsmītnē “YHA Cambridge” (adrese: 97 Tenison Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2DN, United Kingdom), kā arī piešķir līdzfinansējumu dalībnieka ceļa izdevumu (lidmašīnas biļetes Rīga-Londona-Rīga un transfēri lidosta-Kembridža-lidosta) segšanai līdz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, kas ir šī nolikuma 9. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par otro kārtu.

45. CONNECT 10 (desmit) dienu laikā kopš ceļa izdevumu maksājumu apliecinošo dokumentu saņemšanas dienas uz dalībnieka norādīto konta numuru kompensē ceļa izdevumus 50% apjomā, bet ne vairāk kā EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā. Atlikušos 50% ceļa izdevumu CONNECT kompensē divu darba dienu laikā pēc dalībnieka ierašanās Kembridžā un reģistrēšanās dalībai Programmas otrajā kārtā, kas ir šī nolikuma 9. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par otro kārtu.


Programmas rīkošanas komitejas priekšsēdētājs, Biedrības “CONNECT Latvija” valdes priekšsēdētājs Anders Paalzow

Programmas vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Egons Liepiņš


Dokumenti lejupielādei:

Nolikums

Pielikums Nr. 1 - Programmas plāns

Pielikums Nr. 2 - Pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr. 3 - Administratīvie vērtēšanas kritēriji


 .