Inovāciju programmas ideju un projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji

Šo kritēriju izveides mērķis ir izvērtēt dalībnieku pieteikumus, no kuriem atlasīt 5-10 dalībniekus, kurus uzaicināt dalībai Sudraba laboratorijas Inovāciju programmā.

Obligātās prasības pieteicējiem:

  1. Pieteikties var jebkāda veida juridiska organizācija vai privātpersona;
  2. Personai vai komandai ir biznesa ideja vai inovatīva projekta ideja vai sociālās inovācijas ideja;
  3. Ideja ir attiecināma uz sudraba ekonomiku;
  4. Ideja ir saistīta ar vienu no viedās specializācijas prioritātēm Latvijā - informācijas, komunikācijas, veselības, sadzīves, kā arī citām senioru ekonomikas sadaļām;
  5. Ideja nedrīkst pārkāpt ES noteikumus par uzņēmējdarbības atbalstu (balstoties uz ES Komisijas regulu Nr 1407/2013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407)

Ja pieteicējs kvalificējas obligātajām prasībām (1-5), tad viņš/-a tiek ielūgts/-a uz uzstāšanās sesiju, kas tiks izvērtēta, balstoties uz kvalitatīvajiem kritērijiem.  Līdz 10 visaugstāk novērtētajiem dalībniekiem tiks apstiprināti dalībai programmā.

Uzstāšanās sesija

Pieteicējiem jāsagatavo 5 minūšu prezentācija par viņu projektu/ideju, iepriekš iepazīstoties ar kritērijiem, kuri tiks vērtēti.

Izvērtēšanas komisija

Komisijā ir vismaz 4 locekļi, kuri pārstāv Sudraba laboratorijas inovāciju ekosistēmas četrus virzienus – biznesa, pētniecības, valsts/pašvaldības un sabiedrisko.

Kvalitatīvie kritēriji:

  1. Pieteikums un vispārējā prezentācijas struktūra. Prezentācijai jābūt labi veidotai un jāsatur pietiekami aptverošu informāciju, lai varētu novērtēt pieteicēja projektu. Kritērija koeficients – 0,3
  2. Komandas kvalitāte un uzņēmējdarbības aspekts. Motivācija, apņemšanās un mērķtiecība. Gatavība un spēja uzklausīt, mācīties no mentoriem/treneriem. Kompetenču loks (gan tehniskās, gan biznesa iemaņas). Kritērija koeficients – 0,2
  3. Produkta vai tehnoloģijas inovācija. Jādemonstrē idejas jauninājums, inovācijas iespēja. Inovācija tiek definēta kā jauns produkts vai ideja vai jau eksistējoša produkta pārveidošana/adaptācija, lai to lietotu jaunā veidā vai tas būtu pielāgots jaunam tirgum. Vai esat padomājuši par savas idejas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību?  Kritērija koeficients – 0,25
  4. Tirgus potenciāls. Kāda problēma tiks risināta vai kādas iespējas tiks radītas? Kur ir tirgus, tā sagaidāmais lielums un plānotais ģeogrāfiskais aptvērums. Vērtības piedāvājums un konkurētspējas priekšrocības.  Kritērija koeficients – 0,25

Katrs kritērijs tiek vērtēts 10 punktu skalā no 1 (zemākais) līdz 10 (augstākais) un reizināts ar kritērija koeficientu. Kopējais pieteikuma vērtējums sastāda summārās vērtības no visiem 4 kritērijiem.